ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดบัญชี

รายละเอียดการเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท (แนะนำฝากเงินไว้ตาม แพ็กเกจที่ท่านคิดว่าจะสมัครธุรกิจ)
  • ทำบัตร ATM Visa (ในราคาถูกที่สุด)

คุณสมบัติ

  • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
    (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถเปิดบัญชีได้โดยบิดา / มารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมและมาทำรายการ)
  • นิติบุคคล

เอกสาร

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง (เฉพาะกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิพ)
  • สูติบัตร (กรณีบิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้บุตร)

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.